Komplexní činnosti
ve vodním hospodářství

pitná voda

PITNÁ VODA

 • jímání vody a její úprava
 • distribuce vody - vodovody,
  vodojemy, čerpací stanice
odpadní voda

ODPADNÍ VODA

 • kanalizační stoky a sítě
 • čistírny odpadních vod
 • recyklace a znovuvyužití vod
 • vodní hospodářství průmyslu
voda v krajině

VODA V KRAJINĚ

 • úpravy vodních toků a vodotečí, revitalizace
 • malé vodní nádrže, rybníky, poldry
 • objekty hospodaření s dešťovou vodou
 • zadržování vody v krajině
 • hydrotechnické stavby

HLEDÁME OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

- S vodou je třeba hospodařit a také do ní investovat -


NABÍDKA SLUŽEB

 • KONZULTACE A PORADENSTVÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
 • ZPRACOVÁNÍ STUDIÍ A KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ
 • ZAJIŠTĚNÍ PRŮZKUMÚ (GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ, HYDROGEOLOGICKÝ, BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ)
 • ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ VŠECH STUPŇŮ
 • HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY
 • MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ (VODOVODY, KANALIZACE, ČOV, VODNÍ TOKY)
 • AUTORSKÝ DOZOR
 • TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
 • TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY, ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE, SDĚLOVACÍ SÍTĚ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, KOMUNIKACE)
 • KOMPLEXNÍ NÁVRHY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

RYCHLÝ KONTAKT:

tel

+420 603 488 880
+420 737 600 490